Taxiboy-pattaya.com เปิดมิติการเดินทางสำหรับลูกค้าทั้งในแต่ต่างประเทศ

Create : 2017-07-10 12:13:43, View : 319
Pro Start : 2017-07-09 12:25:48 | Pro End : 2017-09-30 12:25:50

Taxiboy-pattaya.com เว็บไซต์บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างจุด ที่ให้บริการลูกค้ามานาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ปัจจุบันได้มีนักเดินทางของไทยเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ด้วยการบริการที่มีคุณภาพและราคาเป็นมาตรฐาน โดยสารอย่างปลอดภัยส่งถึงที่หมายด้วยความประทับใจจนต้องกลับมาให้บริการใหม่ 

ปัจจุบันเรา Taxiboy Pattaya มีเส้นทางบริการเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มประสิพธิภาพงานด้านบริการและคุณภาพของการรับส่งผู้โดยสาร จึงได้เล็งเห็นความความต้องการของผู้โดยสารที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม Taxiboy Pattaya ได้เพิ่มจำนวนรถโดยสารมากขึ้นรวมไปถึงชนิดของรถให้หลากหลายมากขึ้น รุ่นรถที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกรุ๊ปที่มีมากขึ้น

 

Taxi Service Rates

สนใจติดต่อ 
โทร . 085 404 2277
email. taxiboypattaya@gmail.com